Warunki techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są drugim, po Polskich Normach, zbiorem zasad dotyczących budownictwa. Powstały z potrzeby usystematyzowania zasad wykonania i odbioru robót budowlanych, które nie były określone w normach lub nie było Polskich Norm z tego zakresu.

Warunki nie są uznawane za przepisy techniczno-budowlane, są pomocą dla projektantów w określaniu wymagań przetargowych, sporządzaniu specyfikacji technicznych do kontraktów budowlanych. Z tego powodu chociaż nie są przepisami techniczno-budowlanymi, wykorzystywane są do odbioru robót. Również sądy traktują je jako wykładnię dobrej sztuki budowlanej i używają do oceny zgodności wykonania robót budowlanych

Warunki techniczne pełnią cztery główne funkcje:

  • określają wymagania inwestora wobec wykonawcy
  • określają sposoby wykonania prac, aby były zgodne z zasadami sztuki budowlanej
  • obligują wykonawcę do kontroli prac na każdym etapie budowy
  • określają zasady odbioru robót

Przykładowe warunki techniczne

Instytut Techniki Budowlanej tak opisuje zastosowanie warunków „Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danego zeszytu, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.”

Każde warunki szczegółowo określają wykonanie i odbiór robót, a wydanych warunków jest bardzo dużo.

Książki wydane w serii WTWiORB (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:
A1: Roboty ziemne (2018)
A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)
A3: Konstrukcje murowe (2015)
A4: Konstrukcje drewniane (2018)
A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (2018)
A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (2018)
A7: Lekkie ściany działowe (2017)
A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane (2008)
A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych (2019)
A10: Roboty spawalnicze (2009)

B. Roboty wykończeniowe:
B1: Tynki (2018)
B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych (2018)
B3: Posadzki mineralne i żywiczne (2018)
B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne (2019)
B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (2019)
B6: Montaż okien i drzwi balkonowych (2016)
B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2019)
B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2014)
B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym (2017)
B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym (2010)
B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi (2010)
B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych (2013)
B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej (2017)
B14: Elewacje wentylowane (2018)
B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych (2016)

C. Zabezpieczenia i izolacje:
C1: Pokrycia dachowe (2019)
C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)
C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)
C4: Izolacje wodochronne tarasów (2016)
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków (2019)
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych” (2016)
C7: Izolacje cieplne (2006)
C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich (2019)
C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych (2019)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych (2008)
C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017)
C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych (2017)
C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018)

D. Roboty instalacyjne elektryczne:
D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych (2014)
D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej (2012)
D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych (2018)
D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:
E1: Węzły ciepłownicze (2010)
E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
E3: Instalacje ogrzewcze (2012)
E4: Instalacje wodociągowe (2012)
E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (2012)
E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)
E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

Czy umiesz te zapisy zrozumieć, zmierzyć i ocenić prawidłowość wykonania ?

Z doświadczenia wiem, że dla „nie budowlańca” jest bardzo trudne, dlatego …

Warto wynająć fachowca!

Zamów pomoc fachowca


Zamów już teraz Fachowy Odbiór Mieszkania
i oszczędź sobie kłopotów z deweloperem


Napisali o nas w mediach

FOM w mediach


Odwiedź nas na Facebook-u

https://www.facebook.com/Fachowy-Odbi%C3%B3r-Mieszkania-2238425803076611/